lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Krzysztof Podgórski
Professor, prefekt

krzysztof.podgorski@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 31 23
Rum: EC1-351

Krzysztof Podgórski