lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAA30 Grundkurs             t o m VT22

30 hp

Kursplan och litteraturlista

I ett modernt samhälle förekommer statistiska uppgifter i många sammanhang, inte minst som ett resultat av den ökade datoriseringen. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård. Denna kurs, vars övergripande mål är att ge numerisk klokskap, ger statistisk allmänbildning i form av ett grundläggande statistiskt ordförråd. Den ger också en introduktion till några vanliga principer och metoder för att på ett förnuftigt sätt samla in, redovisa, analysera och tolka data.

Grundkursen STAA30 (1-30 hp) i statistik ges varje termin på helfart i Lund. Detsamma gäller även STAA31 (1-15 hp) och STAA32 (16-30 hp). För tillfället ges ingen grundkurs på halvfart.

Kursen består av dessa delmoment:

Statistiska grundbegrepp (7 hp)

Momentet inleds med beskrivande statistik, något om index och demografi. Inledande sannolikhetslära, några diskreta sannolikhetsfördelningar samt normalfördelningen avslutar.

Statistiska metoder (7 hp)

Statistisk felmarginal, konfidensintervall och hypotesprövning i några vanliga situationer är centrala delar. Även enkel linjär regressionsanalys och tidsserieanalys behandlas.

Statistiska beräkningar (1 hp)

I grupper om 2-3 studenter jobbar man med några laborationsuppgifter som löses med ett statistiskt analysprogram (SPSS). Samtliga uppgifter redovisas i skriftliga rapporter.

Statistisk analys och undersökningsmetodik (10 hp)

De olika momenten av en statistisk undersökning behandlas. Urvalsmetoder, enkätkonstruktion m.m. Den statistiska verktygslådan från moment två ovan breddas också med variansanalys, ickeparametriska metoder och multipel regressionsanalys. Några olika tekniker inom beslutsteori tas också upp.

En statistisk undersökning (5 hp)

I mindre grupper utförs en statistisk undersökning ”från ax till limpa”. Alla moment från undersökningsplan, enkätkonstruktion, insamlande av data, inmatning i databas, analys, till rapportskrivning och muntlig presentation ingår

Kontakt

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier