lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAA31 Grundkurs 1           t o m VT22

15 hp

Kursplan och litteraturlista

I ett modernt samhälle förekommer statistiska uppgifter i många sammanhang, inte minst som ett resultat av den ökade datoriseringen. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård. Denna kurs, vars övergripande mål är att ge numerisk klokskap, ger statistisk allmänbildning i form av ett grundläggande statistiskt ordförråd. Den ger också en introduktion till några vanliga principer och metoder för att på ett förnuftigt sätt samla in, redovisa, analysera och tolka data. Den här kursen utgör också första hälften av STAA30 (1-30 hp).

Grundkurs 1 STAA31 (1-15 hp) i statistik ges varje termin på helfart i Lund.

Kursen består av dessa delmoment:

Statistiska grundbegrepp (7 hp)

Momentet inleds med beskrivande statistik, något om index och demografi. Inledande sannolikhetslära, några diskreta sannolikhetsfördelningar samt normalfördelningen avslutar.

Statistiska metoder (7 hp)

Statistisk felmarginal, konfidensintervall och hypotesprövning i några vanliga situationer är centrala delar. Även enkel linjär regressionsanalys och tidsserieanalys behandlas.

Statistiska beräkningar (1 hp)

I grupper om 2-3 studenter jobbar man med några laborationsuppgifter som löses med ett statistiskt analysprogram (SPSS). Samtliga uppgifter redovisas i skriftliga rapporter.

Kontakt

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier