lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAA40 Grundkurs

30 hp

Kursplan och litteraturlista

Varje dag samlas enorma mängder data in och blir till statistiska uppgifter. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård. Vill du också lära dig att analysera data och dra slutsatser? Då ska du läsa grundkursen i statistik.

 

Kursens innehåll

Denna kurs ger dig en statistisk allmänbildning i form av ett grundläggande statistiskt ordförråd. Du får en introduktion till några vanliga principer och metoder för att på ett adekvat sätt samla in, redovisa, analysera och tolka data. Kursen är indelad i tre delkurser:

  • Delkurs 1: Grunder
  • Delkurs 2: Statistisk analys och försöksplanering
  • Delkurs 3: Undersökningsmetodik i teori och praktik

Den första delkursen utgör kursens inledande del medan delkurs 2 och 3 löper parallellt under kursens senare del.

 

Delkurs 1: Grunder (15 hp)

Du får lära dig om olika typer av data samt om olika sätt som data kan samlas in på. Vi tar upp olika sätt att visualisera data och olika typer av beskrivande statistik som kan användas för att sammanfatta informationen i en datamängd. Även om tyngdpunkten ligger på att använda datorer för databehandlingen så får du också lära dig att göra det för hand.

Du kommer också att få lära dig sannolikhetslärans grunder. Både för att du själv ska kunna lösa sannolikhetsproblem men också för att ha som ett verktyg för att dra statistiska slutsatser. Du kommer att få lära dig några grundläggande och vanliga sannolikhetsmodeller och naturligtvis kommer vi att titta på viktiga och märkliga resultat som Stora talens lag och Centrala gränsvärdessatsen.

När du bemästrar sannolikhetsläran kommer vi att titta på hur man kan dra slutsatser om världen utifrån slumpmässiga urval, så kallad statistisk inferens. Du kommer att få lära dig om bland annat punkt- och intervallskattningar, och vi kommer också att introducera hypotesprövning. Eftersom vi lever i en komplex värld, där olika företeelser ofta påverkas av andra företeelser, så kommer du också att få lära dig om statistisk sambandsanalys, t.ex. om betingade sannolikheter, betingade väntevärden samt om korrelation och regression.

Delkursen innehåller även moment där du ska samla in egna data och visualisera och analysera dessa genom att utnyttja det du lärt dig om statistisk dataanalys.

 

Delkurs 2: Statistisk analys och försöksplanering (10 hp)

Många tänker säkert på kemister i vita rockar när man hör ordet ”experiment”. Men experiment utförs inom nästan alla ämnen och är kanske vetenskapens viktigaste verktyg för att kunna analysera och bevisa orsakssamband. För en statistiker är det därför centralt att kunna planera och analysera experiment. I den här delkursen kommer du därför ägna tid åt att studera försöksplanering och hur resultaten av ett experiment kan analyseras med variansanalys. Självklart får du prova på att göra egna experiment. Dessutom kommer du att fördjupa dina kunskaper i statistisk analys med logistisk regression och icke-parametriska metoder.

 

Delkurs 3: Undersökningsmetodik i teori och praktik (5 hp)

Enkätundersökningar är en annan viktig källa till data. Kunskaper om hur man genomför urvalsundersökningar med enkäter är därför också centralt för en statistiker. I den här delkursen får du prova på att genomföra en enkätundersökning från början till slut: planering, utformning av frågeformulär, datainsamling, analys och till sist avrapportering av resultaten. I delkursen får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper från de andra delkurserna.

 

Efter kursen

När du har klarat kursen har du kunskaper som är användbara inom många fält och inom många yrken. Du har dessutom möjlighet fortsätta dina studier i statistik för en karriär som statistiker eller analytiker.

 

Kontakt

Pierre Carbonnier
Studievägledare, universitetsadjunkt

pierre.carbonnier@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 06
Rum: EC1: 359

Pierre Carbonnier