lu.se

Statistiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

STAG24 Variansanalys

7,5 hp

Kursens syfte är att ge bredare kunskaper i variansanalytiska tekniker. Här behandlas försöksplaner i form av ensidiga variansanalyser, randomiserade block, romerska kvadrater, grekisk-romerska kvadrater, balanserade ofullständiga block, split-plot, faktoriella försök, fixa och stokastiska effekter, hierarkisk och sidoordnad indelning, multipla jämförelser med Fishers (LSD), Tukeys och Scheffes metoder, linjära kontraster, residualanalys och kovariansanalys.

Statistikprogrammet SAS används genomgående för att lösa olika variansanalytiska problem.

Kursplan med litteraturlista

Kontakt

Per-Erik Isberg
Universitetsadjunkt

per-erik.isberg@stat.lu.se
Telefon: +46 46 222 89 08
Rum: EC1: 356

Per-Erik Isberg